Koronatiltak

Veileder for smittevern ved Bergen HIL bordtennisgruppe.

Forslag utarbeidet av Odin 13.02.2021.
Godkjent av styret:

Formål:

Å formidle de krav som gjelder for smittevernet for bordtennisgruppen. Veilederen skal gjenspeile det farenivået som er og skal oppdateres ved endring av dette. Kravene kommer fra myndighetene, idrettsforbundet, bortennisforbundet og Bergen HIL. Begen HIL er pålagt å gjennomføre aktivitetene sine på en betryggende måte særlig med tanke på smittevern. Derfor er klubben forpliktet til å sette ytterlige krav der det er formålstenelig.

Organisasjon:

Styret fastsetter reglene som gjelder og har det overordnede ansvaret for smittevernet. Sverre og Odin er smittevernledere og har ansvaret for det daglige smittevernet.

Prinsipper:

For å begrense smitte av koronaviruset er det tre prinsipper som skal gjelde
1 Syke personer skal holde seg hjemme
2 God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3 Holde alltid 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer
(I perioder kan det være strengere krav til avstand.)

Regler
Smittevernledelsen skal holde seg oppdatert på hvilke regler som myndighetene , idrettsforbund og bordtennisforbundet fastsetter.

For hver trening skal det være en ansvarlig over 18 år. Sverre , Odin og Brede er informert om reglene som gjelder og er ansvarlige om de er til stede. Dersom ikke Sverre, Odin eller Brede er til stede kan andre være ansvarlige om de godkjennes av smittevernledelsen. Smittevernledelsen informerer Brede og evt andre ansvarlige for treningene. Den ansvarlige for treningene skal informere deltakerne på treningen om reglene.

Fra 15.02.2021 er det kun tillatt med bordtennis trening for barn og unge under 20 år. Bergen HIL anbefaler at delakerne holder 1 meter avstand under hele treningen. Bordtenniskonkuranser er ikke tillatt. Trening for voksne er ikke tillatt. Det er untak for elitetrening.

Spond skal benyttes av alle medlemmer i Bergen HIL ved bordtennis trening i våre lokaler på grunn av smittesporing.

Sykdom
Syke personer med nye symptomer som kan sammenfalle med koronainfeksjon skal ikke delta på treningene til Bergen HIL. Disse personene skal heller ikke ha tilgang til lokalene i Kanalveien 90.

Hygiene
Vask hendene før og etter man går inn i lokalene i Kanalveien 90, etter at man har vasket, etter toalettbesøk , etter hoste eller liknende og før måltider. Hendene kan vaskes med såpe eller alkoholbasert desinfeksjon.

Host i albuekroken eller i et papir som kastes etterpå.

Unngå å berøre ansiktet.

Del ikke drikkeflasker eller mat.

Renhold
For enhver trening skal det være en ansvarlig som ser til at renholdet blir gjort tilstrekkelig og at reglene forøvrig overholdes.

Bordtennisballer til vanlig trening vaskes med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel hver dag det er trening. Baller som berøres sjeldnere og av færre som multiball og robotballer vaskes ikke. Vi oppfordrer til at færrest mulig tar i multiballer og robotballer og at ballhentere brukes her.

I Kanalveien 90 skal bordtennisbordene, barikadene, ballhentere, ballbeholdere som benyttes og dørhåndtak vaskes før hver trening. Ballsamlere, ballbeholdere, barrikader og dørhåndtak vaskes med alkoholbassrt desinfeksjonsmiddel. Bordtennisbordene vaskes med grønnsåpevann. Stoler og bord som benyttes i Kanalveien skal vaskes for hver trening med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Når bordtennisroboten skal benyttes må kontrollene vaskes med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel på forhånd.

Toalettene skal vaskes daglig ved daglig bruk. Smittevernledelse er ansvarlig for å tilse dette.

Kjøkkene skal ikke brukes til matlaging.

Søppelet skal minst tømmes ukentlig. Gulvene skal vaskes ukentlig. Smittevernledelsen er ansvarlig for dette.

I Stemmemyrshallen vaskes utstyret og bordtennisbordene etter trening forøvrig som i Kanalveien. Øvrig vask med videre gjøres av utleier.

Utstyr
Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig.

Kontakt
Unngå unødvendig kontakt som hilsing og klemming.

Den som er ansvarlig for treningen ser til at det ikke er for mange i lokalene og at avstands regelene oppfylles.

Garderoben kan benyttes så lenge 1 meters avstand opprettholdes.

Bergen HIL oppmoder til ikke å benytte kollektivtransport.

Ved organisert felles transport skal 1 meters regelen gjelde.